İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı

Programı Sunan Akademik Birimİlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Program DirektörüHasan Ünal
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program Tanımıİlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı, Matematik alanındaki eğitim ve öğretim etkinlilerini yürütebilecek bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, eleştiren, düşünebilen, özgüveni yüksek ve alanıyla ilgili yenilikleri takip edebilecek öğretmenler yetiştirmektir.
Program Eğitim AmaçlarıEA1 Kamu veya özel eğitim kurumlarında İlköğretim Matematik Öğretmeni, yönetici ve/veya akademisyen olarak çalışır. (PÇ1, PÇ2, PÇ5, PÇ7, PÇ9, PÇ10)
EA2 Eğitimlerini yurt içi/yurt dışı üniversitelerde lisansüstü düzeyde çalışmalarla sürdürür. (PÇ1, PÇ2, PÇ5, PÇ7, PÇ9, PÇ10)
EA3 Matematik öğretimi alanında bilgi ve becerileri açısından kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik profesyonel gelişim/hizmet içi eğitim ve faaliyetlere (kongre, çalıştay, seminer vb.) katılır. (PÇ1, PÇ2, PÇ5, PÇ7, PÇ9, PÇ10)
EA4 Kamu yararına yönelik alanı ile ilgili ulusal/uluslararası projelerde görev alır. (PÇ1, PÇ2, PÇ3, PÇ5, PÇ6, PÇ9, PÇ10)
Mezunların Mesleki ProfiliMezunlarımız özel ya da devlet ilköğretim okullarında Matematik öğretmeni ve yönetici olarak istihdam edilmektedir. Bununla birlikte öğrenciler, İlköğretim Matematik Eğitimi bilim dalı veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora yaparak yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı, ilköğretim okullarında da öğretmen olarak görev yapabildikleri gibi İlköğretim Matematik bilgisine dayalı diğer iş alanlarında da görev almaktadırlar.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve ilgili mevzuata yönelik yeterli bilgiye sahip olur
  2. Toplumsal, mesleki, bilimsel ve etik değerlere uygun bir anlayışla matematik eğitimini gerçekleştirir.
  3. Matematik eğitiminde etkinlik ve materyal tasarımı yaparak değerlendirme ve gelişim sürecini gerçekleştirir.
  4. Matematik öğretim programındaki kazanımlara uygun, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak üst düzey bilişsel becerilerini geliştirici öğrenme ortamları tasarlar ve gerçekleştirir.
  5. Her öğrencinin öğreneceğine inanır ve öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun kişisel gelişim programları düzenleyerek, rol model olur.
  6. Matematik eğitiminde ulusal ve uluslararası akademik gelişmeleri takip ederek milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerin süzgecinden geçirerek öğrencilerin bilişsel gelişimine katkıda bulunur.
  7. İlgili mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde öğrencilerin gelişim seviyelerine uygun ölçme ve değerlendirme araçları hazırlar ve bunları kullanarak uygun geribildirimlerde bulunur.
  8. Matematik eğitiminde öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
  9. Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanarak meslektaşlarıyla ve ailelerle işbirliği yapar.
  10. Kişisel ve mesleki yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunarak öğrencilere rol model olur.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1041 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 120023
BTO1911 Bilişim Teknolojileri30035
EGT1010 Eğitim Sosyolojisi20023
EGT1051 Eğitime Giriş20023
IMO1111 Matematiğin Temelleri-120022
IMO1121 Analiz-120023
IMO1131 Matematik Tarihi20023
MDB1091 İngilizce 120023
TRO1901 Türk Dili 130035
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1042 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 220023
EGT1020 Eğitim Felsefesi20023
EGT1030 Eğitim Psikolojisi20023
IMO1112 Matematiğin Temelleri-220024
IMO1122 Analiz-220024
IMO1132 Soyut Matematik20025
MDB1092 İngilizce 220023
TRO1902 Türk Dili 230035
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BTO1810 Öğretim Teknolojileri20023
EGT2010 Öğretim İlke ve Yöntemleri20023
IMO2211 Matematik Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları20023
IMO2221 Lineer Cebir-120023
IMO2231 Analitik Geometri20024
IMO2241 Analiz-320023
SEC0001 Seçmeli 1-120024
SEC0002 Seçmeli 2-120023
SEC0003 Seçmeli 3-120024
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT2020 Eğitimde Araştırma Yöntemleri20023
EGT2030 Türk Eğitim Tarihi20023
IMO2212 Ortaokul Matematik Öğretim Programları20023
IMO2222 Lineer Cebir-220022
IMO2232 Algoritma ve Programlama20022
IMO2242 Olasılık20023
SBO2130 Topluma Hizmet Uygulamaları12023
SEC0004 Seçmeli 1-220024
SEC0005 Seçmeli 2-220023
SEC0006 Seçmeli 3-220024
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT3010 Sınıf Yönetimi20023
EGT3020 Eğitimde Ahlak ve Etik20023
IMO3311 Sayıların Öğretimi30035
IMO3321 Geometri ve Ölçme Öğretimi30034
IMO3331 İstatistik20022
IMO3341 Cebir20022
SEC0007 Seçmeli 1-320024
SEC0008 Seçmeli 2-320023
SEC0009 Seçmeli 3-320024
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT3030 Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme20023
EGT3040 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi20023
IMO3312 Cebir Öğretimi30035
IMO3322 Olasılık ve İstatistik Öğretimi30034
IMO3332 Matematik Öğretiminde İlişkilendirme30034
SEC0010 Seçmeli 1-420024
SEC0011 Seçmeli 2-420023
SEC0012 Seçmeli 3-420024
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT4020 Özel Eğitim Ve Kaynaştırma20023
IMO4301 Öğretmenlik Uygulaması-1260510
IMO4421 Matematikte Problem Çözme20023
IMO4431 Matematik Öğretiminde Kavram Yanılgıları20023
IMO4441 Mantıksal Akıl Yürütme20023
SEC0013 Seçmeli 1-520024
SEC0014 Seçmeli 3-520024
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT4010 Okullarda Rehberlik20023
IMO4302 aa Öğretmenlik Uygulaması-2260512
IMO4422 Matematik Felsefesi20023
IMO4432 Matematik Öğretiminde Modelleme20024
SEC0015 Seçmeli 1-620024
SEC0016 Seçmeli 3-620024
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT2210 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu20024
EGT2220 Eğitim Hukuku20024
EGT2050 Çocuk Psikolojisi20024
EGT2060 Eğitim Antropolojisi20024
EGT2070 Eğitimde Drama20024
EGT2080 Eğitimde Program Geliştirme20024
EGT2090 Karakter ve Değer Eğitimi20024
EGT2100 Karşılaştırmalı Eğitim20024
EGT2110 Müze Eğitimi20024
EGT2120 Okul Dışı Öğrenme Ortamları20024
EGT2130 Açık ve Uzaktan Eğitim20024
EGT2140 Eğitim Tarihi20024
EGT2150 Eleştirel ve Analitik Düşünme20024
EGT2160 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi20024
EGT2170 Mikro Öğretim20024
EGT2180 Öğrenme Güçlüğü20024
EGT2190 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama20024
EGT2200 Eğitimde Proje Hazırlama20024
EGT2230 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler20024
EGT2240 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim20024
EGT2250 Kapsayıcı Eğitim20024
EGT2260 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme20024
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBO2270 Osmanlı Türkçesine Giriş20023
SBO2930 Eğitimde Çizgi Roman Kullanımı20023
SBO2920 Zeka ve Akıl Oyunları20023
BTO2910 Medya Okuryazarlığı20023
EGT2270 Bilim ve Araştırma Etiği20023
ING2170 Mesleki İngilizce20023
OKL2250 Beslenme ve Sağlık20023
PDR2260 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele20023
PDR2270 Kariyer Planlama ve Geliştirme20023
SBO2010 Ekonomi ve Girişimcilik20023
SBO2110 İnsan Hakları Ve Demokrasi Eğitimi20023
SBO2210 Türk Kültür Coğrafyası20023
SBO2310 Türk Sanatı Tarihi20023
SNF2050 Sanat ve Estetik20023
SNF2070 Geleneksel Türk El Sanatları20023
SNF2080 Türk Halk Oyunları20023
SNF2090 Türk Musikisi20023
TRO2840 İnsan İlişkileri ve İletişim20023
TRO2850 Kültür Ve Dil20023
TRO2860 Türk İşaret Dili20023
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IMO2010 Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi20024
IMO2020 Kültür ve Matematik20024
IMO2030 İlkokul Matematik Öğretimi20024
IMO2040 Matematik Ders Kitabı İncelemesi20024
IMO2050 Matematik Eğitiminde Kaynaştırma Uygulamaları20024
IMO2060 Matematik Eğitiminde Özdüzenleme20024
IMO2070 Matematik Öğretiminde Etkinlik Geliştirme20024
IMO2080 Matematik Öğretiminde Materyal Tasarımı20024
IMO2090 Matematik Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları20024
IMO2110 Matematik Sınıflarında İletişim20024
IMO2120 Üstün Yetenekli Öğrencilere Matematik Öğretimi20024
IMO2130 Oyunla Matematik Öğretimi20024
IMO2140 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi20024

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
ATA1041Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 11111111111
BTO1911Bilişim Teknolojileri1111111111
EGT1010Eğitim Sosyolojisi1---1----1
EGT1051Eğitime Giriş1---1----1
IMO1111Matematiğin Temelleri-11111111111
IMO1121Analiz-1-111111111
IMO1131Matematik Tarihi1111111111
MDB1091İngilizce 11111111111
TRO1901Türk Dili 11111111111
EGT1030Eğitim Psikolojisi1111111111
ATA1042 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 21111111111
EGT1020Eğitim Felsefesi-1--1-1---
IMO1112Matematiğin Temelleri-21111111111
IMO1122Analiz-2-111111111
IMO1132Soyut Matematik-1-1-----1
MDB1092İngilizce 21111111111
TRO1902Türk Dili 21111111111
EGT2010Öğretim İlke ve Yöntemleri111111---1
BTO1810Öğretim Teknolojileri1111111111
IMO2211Matematik Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları11-11111-1
IMO2221Lineer Cebir-1-111111---
IMO2231Analitik Geometri-1--111111
IMO2241Analiz-31111111111
EGT2020Eğitimde Araştırma Yöntemleri------1-11
EGT2030Türk Eğitim Tarihi1111111111
IMO2212Ortaokul Matematik Öğretim Programları-11-1111-1
IMO2222Lineer Cebir-2-1111111--
IMO2232Algoritma ve Programlama-1---1----
IMO2242Olasılık-111111-11
SBO2130Topluma Hizmet Uygulamaları1111111111
EGT3010Sınıf Yönetimi1111111111
EGT3020Eğitimde Ahlak ve Etik----1-1---
IMO3311Sayıların Öğretimi11-11111-1
IMO3321Geometri ve Ölçme Öğretimi1-1-11---1
IMO3331İstatistik-111111-11
IMO3341Cebir1111111---
EGT3030Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme1111111111
EGT3040Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi1111111111
IMO3312Cebir Öğretimi11-11111-1
IMO3322Olasılık ve İstatistik Öğretimi--111111-1
IMO3332Matematik Öğretiminde İlişkilendirme1111111111
EGT4020Özel Eğitim Ve Kaynaştırma1111111111
IMO4301Öğretmenlik Uygulaması-1111111----
IMO4421Matematikte Problem Çözme-111111111
IMO4431Matematik Öğretiminde Kavram Yanılgıları--111111--
IMO4441Mantıksal Akıl Yürütme-1111111--
IMO4302Öğretmenlik Uygulaması-2111111----
IMO4422Matematik Felsefesi1111111111
IMO4432Matematik Öğretiminde Modelleme-111111111
EGT4010Okullarda Rehberlik1111111111
EGT2050Çocuk Psikolojisi----1--1--
EGT2060Eğitim Antropolojisi------1-1-
EGT2070Eğitimde Drama---1----1-
EGT2080Eğitimde Program Geliştirme---1----1-
EGT2100Karşılaştırmalı Eğitim---1----1-
EGT2110Müze Eğitimi---1----1-
EGT2120Okul Dışı Öğrenme Ortamları---1----1-
EGT2130Açık ve Uzaktan Eğitim---1----1-
EGT2140Eğitim Tarihi---1----1-
EGT2150Eleştirel ve Analitik Düşünme---1---1--
EGT2160Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi---1---1--
EGT2170Mikro Öğretim---1----1-
EGT2180Öğrenme Güçlüğü---1---1--
EGT2190Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama---1---1--
EGT2200Eğitimde Proje Hazırlama---1---1--
EGT2230Eğitimde Program Dışı Etkinlikler---1----1-
EGT2240Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim---1---1--
EGT2250Kapsayıcı Eğitim---1----1-
EGT2260Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme---1----1-
EGT2090Karakter ve Değer Eğitimi---1----1-
EGT2210Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu---1---1--
EGT2220Eğitim Hukuku---1---1--
BTO2910Medya Okuryazarlığı---1---1--
EGT2270Bilim ve Araştırma Etiği---1---1--
ING2170Mesleki İngilizce---1----1-
OKL2250Beslenme ve Sağlık---1-1----
PDR2260Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele---1-1----
PDR2270Kariyer Planlama ve Geliştirme---1-1----
SBO2010Ekonomi ve Girişimcilik---1-1----
SBO2110İnsan Hakları Ve Demokrasi Eğitimi---1-1----
SBO2210Türk Kültür Coğrafyası---1-1----
SBO2310Türk Sanatı Tarihi---1-1----
SNF2050Sanat ve Estetik---1-1----
SNF2070Geleneksel Türk El Sanatları---1-1----
SNF2080Türk Halk Oyunları---1-1----
SNF2090Türk Musikisi---1-1----
TRO2840İnsan İlişkileri ve İletişim---1-1----
TRO2850Kültür Ve Dil---1-1----
TRO2860Türk İşaret Dili---1-1----
SBO2270Osmanlı Türkçesine Giriş---1-1----
SBO2930Eğitimde Çizgi Roman Kullanımı---1-1----
SBO2920Zeka ve Akıl Oyunları---1-1----
IMO2020Kültür ve Matematik1--111--11
IMO2030İlkokul Matematik Öğretimi1111111111
IMO2040Matematik Ders Kitabı İncelemesi1---1111-1
IMO2050Matematik Eğitiminde Kaynaştırma Uygulamaları1111111111
IMO2060Matematik Eğitiminde Özdüzenleme-1111111-1
IMO2070Matematik Öğretiminde Etkinlik Geliştirme-111-111-1
IMO2080Matematik Öğretiminde Materyal Tasarımı--111111-1
IMO2090Matematik Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları11-1111-11
IMO2110Matematik Sınıflarında İletişim-11-11-1-1
IMO2120Üstün Yetenekli Öğrencilere Matematik Öğretimi1111111111
IMO2130Oyunla Matematik Öğretimi-1111-1111
IMO2140Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi11--1111-1
IMO2010Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi-1111111-1

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXXX
PÇ-2XXXX
PÇ-3XX
PÇ-4XXX
PÇ-5XX
PÇ-6XXXXX
PÇ-7XXXXX
PÇ-8XXXXX
PÇ-9XXXXXXX
PÇ-10XXXXXX