Kimya Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimKimya Bölümü
Program DirektörüNot set
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kimya Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıKimya bölümü, Türkiye kimya sanayinde gerek üretim, gerekse kalite kontrolde görev alacak kimyagerler yetiştirir. Kimya Bölümünün amacı, eğitim-öğretim alanında ders içeriklerini bilimsel çalışmalara bağlı olarak güncelleyerek ve bilimsel faaliyetlerini büyük bir hızla sürdürerek; kaliteli, çağdaş, yeni açılımlara ışık tutan Bilim insanları ve sanayinin ihtiyaç duyduğu kimyagerleri yetiştirmektedir. Eğitim, yabancı dilde hazırlık sınıfından sonra teorik dersler, laboratuar uygulamaları ile laboratuar stajlarını kapsamaktadır. Öğrenciler eğitimlerinin son yılında yönelme derslerine ayrılarak çeşitli alt dallarda daha spesifik bilgiler alırlar.
Mezunların Mesleki ProfiliKimyagerler, sanayileşmiş bir ülkenin en çok gereksinim duyduğu kişilerdir. Çalışma alanları oldukça geniştir. Petrol ürünleri, kimyasal madde, ilaç, boya, gıda, metal, kağıt, plastik, temizlik maddeleri, kozmetik, tekstil gibi alanların doğrudan; makine, maden gibi dalların da dolaylı olarak kimyayla ilgisi olduğundan, kimyagerler bütün bu iş alanlarında iş bulabilirler. Kimyagerler sanayide kalite kontrol, üretim ve arge (araştırma geliştirme) olmak üzere üç temel bölümde görev alabilirler. Genel olarak kalite kontrol üretilen ürünün belirli standartlara uygun olup olmadığının denetimi iken, arge yeni ürün tasarımı ve var olan ürünlerin geliştirilmesi anlamına gelmektedir. Kimyagerler çalıştıkları yere göre kimya mühendisleriyle, eczacılarla, laborantlarla sürekli iletişim halindedirler. Ayrıca kimyagerler, master ve doktora çalışmaları yaparak araştırma laboratuarlarında üst düzeyde görev alabilecekleri gibi,üniversitelerde akademik kariyer yapabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Kimya ve kimya ile ilgili alanlarda güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere ve bunları beraber kullanabilme becerisine sahiptir.
 2. Kimya ve kimya ile ilgili alanlardaki problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp çözüm yöntemi geliştirir, uygun analitik yöntemler ve teknikler kullanarak problemleri çözer, verileri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
 3. Kimya ve kimya ile ilgili alanlarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
 4. Kimya ve ilgili alanlarda bağımsız olarak ve paydaşlarıyla ortaklaşa çalışmalar yürütebilir ve analitik düşünme yeteneğini kullanabilir.
 5. Kimya ve ilgili alanların gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
 6. Kimya alanında özümsediği bilgi ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
 7. Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahiptir.
 8. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisini ve sorumluluk alma özgüvenini geliştirir.
 9. Yaşam boyu öğrenme ve öğretme sorumluluğunu üstlenir, kimya ve ilgili alanlardaki güncel gelişmeleri izler, kendini sürekli yeniler ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara aktararak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
 10. Kimya ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
 11. Kimya ve ilgili olduğu alanların uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
 12. Kimya ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini, sorunlara ilişkin çözüm önerilerini, Türkçe yazılı veya sözlü etkin iletişimi kullanarak ifade eder.
 13. Alanı ile ilgili bilgileri takip edebilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde, en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim ve tartışma yeteneğine sahiptir.
 14. Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahiptir, mesleki etik ve yasal ilkelere uygun davranır, kimya ve ilgili olduğu alanlarda sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I20002
FIZ1001 Fizik 130245
KIM1131 Temel Bilgisayar Bilimleri22033
KIM1611 İş Sağlığı ve Güvenliği 120022
KIM1621 Genel Kimya Laboratuvarı 100212
KIM1701 Genel Kimya 140045
MAT1071 Matematik 132046
MDB1031 İleri İngilizce I30033
TDB1031 Türkçe 120002
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
FIZ1002 Fizik 230245
KIM1022 Genel Kimya Laboratuvari 200212
KIM1602 Genel Kimya 240045
KIM1612 İş Sağlığı ve Güvenliği 220022
MAT1072 Matematik 232046
MDB1032 İleri İngilizce II30033
TDB1032 Türkçe 220002
SEC0001 Sosyal Seçmeli 1-130033
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KIM2511 Analitik Kimya 140044
KIM2521 Anorganik Kimya 140045
KIM2531 Fizikokimya 140044
KIM2541 aa Analitik Kimya Laboratuarı 100635
KIM2551 aa Anorganik Kimya Laboratuvarı 100212
SEC0002 Mesleki Seçmeli 1-130035
SEC0003 Mesleki Seçmeli 1-230035
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KIM2512 aa Analitik Kimya 240044
KIM2522 aa Anorganik Kimya 240045
KIM2532 aa Fizikokimya 240044
KIM2542 aa Analitik Kimya Laboratuvarı 200635
KIM2552 aa Anorganik Kimya Laboratuvarı 200212
KIM2562 aa Fizikokimya Laboratuvarı 100425
SEC0004 Mesleki Seçmeli 2-130035
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KIM3411 Entrümental Analiz 130035
KIM3421 Biyokimya 140045
KIM3431 aa Fizikokimya 340045
KIM3441 Organik Kimya 140045
KIM3451 aa Fizikokimya Laboratuvarı 200424
SEC0005 Mesleki Seçmeli 3-130036
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KIM3412 Enstrümental Analiz 230033
KIM3422 aa Biyokimya 240044
KIM3432 aa Biyokimya Laboratuvarı 100423
KIM3442 aa Organik Kimya 240044
KIM3452 Enstrümental Analiz Laboratuvarı00212
KIM3462 aa Organik Kimya Laboratuvarı 100424
SEC0006 Mesleki Seçmeli 4-130035
SEC0007 Mesleki Seçmeli 4-230035
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KIM4001 Mesleki staj00003
KIM4801 aa Biyokimya 340044
KIM4911 aa Biyokimya Laboratuvarı 200423
KIM4921 aa Organik Kimya 340045
KIM4931 aa Organik Kimya Laboratuvarı 200424
SEC0008 Mesleki Seçmeli 5-130034
SEC0009 Mesleki Seçmeli 5-230034
SEC0010 Sosyal Seçmeli 2-130033
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KIM4392 Endüstriyel Kimya02013
KIM4000 Bitirme Çalışması0120612
SEC0011 Mesleki Seçmeli 6-130035
SEC0012 Mesleki Seçmeli 6-230035
SEC0013 Mesleki Seçmeli 6-330035
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KIM2061 Kimyasallar, Tehlikeleri ve Korunma Yolları 30035
KIM2571 Kimya Tarihi30035
KIM2591 Çevre Kimyası ve Teknolojisi30035
KIM2601 Kimyacılar için Matematik30035
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KIM2452 Su Kimyası30035
KIM2582 Kimyada İstatistik Yöntemler30035
KIM2592 Mesleki Terminoloji30035
KIM2602 Metal Kimyası30035
KIM2612 Nanobilim ve Nanoteknoloji30035
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KIM3461 Endüstriyel Anorganik Kimya30036
KIM3471 Kimyasal Analizlerde Validasyon30036
KIM3481 Kataliz ve Adsorpsiyon30036
KIM3491 Korozyon Kimyası30036
KIM3501 Kalite Güvencesi ve Standartları30036
Mesleki Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KIM3472 Elektrokimya30035
KIM3482 Endüstriyel Polimerler ve Uygulamaları30035
KIM3492 Makromoleküler Kimya30035
KIM3502 Polimerik Kompozit Malzemeler30035
KIM3512 Elektroanalitik Yöntemler30035
KIM3522 Analitik Ayırma Yöntemleri30035
Mesleki Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KIM4351 Klinik Biyokimya30034
KIM4361 Organik Analiz ve Yapı Tayini30034
KIM4371 Endüstriyel Organik Bileşiklerde Toksikoloji30034
KIM4381 Kozmetik Kimyası ve Üretimi30034
KIM4391 Yem Kimyası30034
KIM4401 Gıda Katkı Maddeleri ve Analiz Yöntemleri30034
KIM4941 Mesleki İngilizce30034
KIM4951 Kuantum Kimyasi30034
KIM4961 Reaksiyon Kinetiği30034
KIM4971 Sentetik Biyopolimerlere Giriş30034
KIM4981 Akıllı Malzemeler ve Yapıları30034
KIM4991 Biyoteknolojik Yöntemler30034
Mesleki Seçmeli 6 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KIM4182 Endüstriyel Organik Kimya30035
KIM4202 Kauçuk Kimyası30035
KIM4222 Endüstriyel Elektrokimya30035
KIM4272 Kompleks Kimyası30035
KIM4282 Sentetik Organik Kimya ve Uygulamaları30035
KIM4302 Yüzey Aktif Maddeler30035
KIM4352 Tekstil Kimyası30035
KIM4372 Yüzey Kaplama30035
KIM4442 Anorganik Kimyada Moleküler Simetrinin Temel İlkeleri30035
KIM4462 Besin Kimyası30035
KIM4512 Biyolojik Aktif Bileşik Sentezleri30035
KIM4532 Biyosensörler30035
KIM4572 Endüstriyel Biyoteknoloji30035
KIM4582 Yakıt Kimyası30035
KIM4642 İleri Organik Malzemeler30035
KIM4702 Boya Kimyası30035
KIM4712 Spektroskopik Analiz30035
KIM4722 Deterjanlar30035
KIM4752 Radyokimya30035
KIM4792 Fotokimyasal Teknoloji30035
KIM4812 Tıbbi Bitkiler Kimyası30035
KIM4832 Enzim Kinetiği30035
KIM4852 Koku ve Tat Bileşikleri30035
KIM4862 Organometaller Kimyası ve Kataliz Etkisi30035
KIM4892 Medikal Metaller ve Uygulama Alanları30035
KIM4902 Moleküler Modelleme30035
KIM4922 NMR Spektroskopisi30035
KIM4952 Moleküler Termodinamik30035
KIM4992 İlaç Kimyası30035
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
Sosyal Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011121314
KIM1602Genel Kimya 233243333334243
FIZ1002Fizik 211122234311111
MAT1072Matematik 211111122311111
TDB1032Türkçe 211111111111111
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 11111111211122
KIM1022Genel Kimya Laboratuvari 245354445445454
MDB1032İleri İngilizce II55444544444333
KIM1701Genel Kimya 145455445555555
FIZ1001Fizik 123222133411112
MAT1071Matematik 111112233211111
TDB1031Türkçe 111111122211111
KIM1621Genel Kimya Laboratuvarı 155445554444455
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I444334--------
MDB1031İleri İngilizce I55445544-4----
KIM1611İş Sağlığı ve Güvenliği 144433333344344
KIM2551Anorganik Kimya Laboratuvarı 145443544544435
KIM2531Fizikokimya 145434334443444
KIM2521Anorganik Kimya 154444454443423
KIM2511Analitik Kimya 154444554443433
KIM2541Analitik Kimya Laboratuarı 135443344434444
SEC0002Mesleki Seçmeli 1-155555555554444
SEC0003Mesleki Seçmeli 1-255554444444333
KIM2512Analitik Kimya 255555555545455
KIM2542Analitik Kimya Laboratuvarı 255555554444545
KIM2562Fizikokimya Laboratuvarı 155555555445424
KIM2532Fizikokimya 255445545343354
KIM2522Anorganik Kimya 245444554444435
KIM2552Anorganik Kimya Laboratuvarı 255445544544435
KIM3451Fizikokimya Laboratuvarı 255554555445424
KIM3411Entrümental Analiz 155555554444444
KIM3441Organik Kimya 153454544445445
KIM3421Biyokimya 153-43355534335
SEC0005Mesleki Seçmeli 3-155554444444333
KIM3442Organik Kimya 2534545433-32-4
KIM3462Organik Kimya Laboratuvarı 155555445345425
KIM3432Biyokimya Laboratuvarı 145-53445433334
KIM3422Biyokimya 253-43355534335
KIM3412Enstrümental Analiz 255555554444444
KIM3452Enstrümental Analiz Laboratuvarı55555555444444
SEC0006Mesleki Seçmeli 4-155555555554444
KIM4931Organik Kimya Laboratuvarı 255-54455345425
KIM4911Biyokimya Laboratuvarı 245-53445433334
SEC0008Mesleki Seçmeli 5-155555555554444
SEC0009Mesleki Seçmeli 5-255555555554444
KIM4001Mesleki staj55444544454433
KIM4000Bitirme Çalışması555-5454454455
KIM4392Endüstriyel Kimya44444355555555
SEC0012Mesleki Seçmeli 6-255555555554444
SEC0013Mesleki Seçmeli 6-355555555554444
SEC0011Mesleki Seçmeli 6-155554444444333
KIM2591Çevre Kimyası ve Teknolojisi55555555554444
KIM2601Kimyacılar için Matematik55555555554444
KIM2571Kimya Tarihi55555444444444
KIM2061Kimyasallar, Tehlikeleri ve Korunma Yolları 55555555555555
KIM2592Mesleki Terminoloji55555555554444
KIM2602Metal Kimyası44444444444433
KIM2452Su Kimyası55555444444444
KIM2582Kimyada İstatistik Yöntemler55554454433333
KIM3491Korozyon Kimyası55555555554444
KIM3481Kataliz ve Adsorpsiyon55555555554444
KIM3461Endüstriyel Anorganik Kimya55554444444444
KIM3472Elektrokimya55555555554444
KIM3482Endüstriyel Polimerler ve Uygulamaları55555555555555
KIM3502Polimerik Kompozit Malzemeler55555555554444
KIM3512Elektroanalitik Yöntemler55555555554444
KIM3492Makromoleküler Kimya55555555544444
KIM4941Mesleki İngilizce55555555555555
KIM4361Organik Analiz ve Yapı Tayini55555555554444
KIM4951Kuantum Kimyasi55555555554444
KIM4991Biyoteknolojik Yöntemler55555555554444
KIM4961Reaksiyon Kinetiği55555555554444
KIM4381Kozmetik Kimyası ve Üretimi55555555554444
KIM4351Klinik Biyokimya55555555554444
KIM4401Gıda Katkı Maddeleri ve Analiz Yöntemleri55554444444333
KIM4371Endüstriyel Organik Bileşiklerde Toksikoloji55555444444444
KIM4702Boya Kimyası55555555554444
KIM4712Spektroskopik Analiz55555555554444
KIM4722Deterjanlar55555555554444
KIM4812Tıbbi Bitkiler Kimyası444444444-4433
KIM4752Radyokimya55555555554444
KIM4372Yüzey Kaplama55555555554444
KIM4182Endüstriyel Organik Kimya55555555554444
KIM4202Kauçuk Kimyası55555555554444
KIM4902Moleküler Modelleme55555555554444
KIM4222Endüstriyel Elektrokimya55555555554444
KIM4992İlaç Kimyası55555555554444
KIM4642İleri Organik Malzemeler55555555554444
KIM4792Fotokimyasal Teknoloji55555555554444
KIM4352Tekstil Kimyası55555555554444
KIM4272Kompleks Kimyası4444444444-433
KIM4462Besin Kimyası55555555554444
KIM4282Sentetik Organik Kimya ve Uygulamaları55555555554444
KIM4532Biyosensörler55555555554444
KIM4302Yüzey Aktif Maddeler55555555554444
KIM4832Enzim Kinetiği55555555554444
ITB3020Felsefeye Giriş33333323232332
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 33313332433323

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXXXX
PÇ-2XXXXXXX
PÇ-3XXXXXXXX
PÇ-4XXXXXX
PÇ-5XXXXXXX
PÇ-6XXXXXXX
PÇ-7XXXXXXX
PÇ-8XXXXXXXX
PÇ-9XXXXXXXX
PÇ-10XXXXXX
PÇ-11XXXXXX
PÇ-12XXXXXXXX
PÇ-13XXXXXXXX
PÇ-14XXXX