Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İleri Bilimsel Araştırma YöntemleriPDR611037.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Eğitimi Bilimleri ABD Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüM. Engin Deniz
Dersi Veren(ler)Seydi Ahmet Satıcı
Asistan(lar)ıCeren Bektaş
Dersin AmacıPsikolojik Danışma biliminde araştırma sistematiği ve bilimsel yaklaşım kazındırarak, bilimsel tutum geliştirmek, araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin bilgi kazandırarak, araştırmada kullanma, uygulama ve yorumlama becerisi kazandırmak, tek başına bir bilimsel araştırmayı planlayarak yürütebilme, sonuçlandırma ve raporlaştırama konusunda donanım kazanmak.
Dersin İçeriğiBilimsel araştırmanın doğası, Bilim ve felsefe İlişkisi, Araştırma problemi, Araştırma etiği,Değişkenler ve hipotezler, Alan yazın tarama, Örnekleme, Veri toplama araçları, Veri çözümleme yöntemleri,Araştırmalarda iç geçerlik, Deneysel desenler, Korelasyonel araştırmalar,Nedensel karşılaştırma araştırmaları, APA standartları,Araştırma öneri yazma ve raporlaştırma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Balcı, Ali. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara : PegemA Yayıncılık. Barzun, Jacques and Henri F. Graff. (2001). Modern Araştırmacı. Ankara : Tübitak Popüler Bilim Kitapları. Bogdan, R.C. and S.K. Biklen. (1992). Qualitative Research for Education. USA : Allyn and Bacon Bordens, Kenneth S. And Bruce B. Abbott. (2002). Research Design and Methods. USA : McGraw Hill. Büyüköztürk, Şener. (2001). Deneysel Desenler: Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi. Ankara : PegemA Yayıncılık Büyüköztürk, Şener. (2003). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara : PegemA Yayıncılık. Creswell, John W. (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. USA : Sage Pub. Day, Robert A. (1996). Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Ankara : TÜBİTAK yayınları. Ekiz, Durmuş. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metodlarına Giriş. Ankara : Anı Yayıncılık.. Fraenkel, Jack R. And Norman E. Wallen. (1996). How to Design, and Evaluate Research in Education. USA : Mc Graw Hill, Inc. Gökçe, Birsen. (1999). Toplumsal Bilimlerde Araştırma. Ankara : Savaş yayınevi. Hall, George M. (1998). Bilimsel Makale Yazımı. Çev: Hasan Doğruyol. Ankara : Nobel Yayıncılık. Judd, Charles M., Eliot R. Smith and Louise H. Kidder. (1991). Research Methods in Social Relations. Sixth Edition. USA: Harcourt Brace Jovanovich Inc. Kaptan, Saim. (1995). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Metotları. Ankara. Karasar, Niyazi. (1994). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: 3A Araştırma, Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. Kuş, Elif. (2003). Nitel – Nicel Araştırma Yöntemleri. Ankara : Anı Yayıncılık Marshall, Catherine and Gretchen Rossman. (1995). Designing Qualitative Research. USA : Sage. Pub. McQueen, Ron and Christina Knussen. (2002). Research Methods for Social Science. UK : Prentice Hall pub. Tavşancıl, Ezel ve Esra A. Aslan. (2001). Sözel, Yazılı ve Diğer Materyaller İçin İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınevi. Zechmeister, Eugene B. and John J. Shaughnessy. (1992). A Practical Introduction to Research Methods in Psychology. Mc Graw Hill, Inc
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Bilimsel araştırmaların doğasını kavrayabilmek.
 2. Bilim ve bilgi felsefesini içselleştirebilme.
 3. Bilimsel bilginin üretilmesi ve kullanılmasına istekli olma.
 4. Bilimsel yöntemin aşamalarını uygulamaya istekli oluş.
 5. İyi bir araştırma probleminde bulunması gereken özelliklere uygun olarak özgün bir araştırma problemi yazabilme.
 6. Araştırmalarda etik ilkelere bağlılığı içselleştirebilme.
 7. Değişkenlere bağlı olarak kurallarına uygun özgün hipotezler üretebilme.
 8. Bir araştırma için alan yazını tarayarak elde edilen bilgileri kullanabilme.
 9. Bir araştırma için evren, çalışma evreni ya da çalışma grubunu doğru olarak tanımlayabilme.
 10. Tasarladığı bir araştırma için örneklem çekebilme.
 11. Bir araştırma için uygun bir veri toplama aracı kullanmaya karar verebilme.
 12. Araştırma problemleri ve hipotezlerin çözümü için doğru istatistiksel teknik seçerek kullanabilme.
 13. Araştırmanın iç geçerliğini sağlayacak tedbirleri alabilme.
 14. Deneysel desenlerini ve özelliklerini kavrayabilme.
 15. Korelasyonel araştırma desenlerini ve özelliklerini kavrayabilme.
 16. Nedensel karşılaştırma araştırma desenlerini ve özelliklerini kavrayabilme.
 17. Bir araştırma raporunu eleştirebilme.
 18. Özgün bir araştırma deseni tasarlayabilme.
 19. Özgün bir araştırma önerisi geliştirerek raporlaştırabilme.
 20. Araştırma raporu hazırlarken APA standartlarını kullanabilme.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7DÖÇ-8DÖÇ-9DÖÇ-10DÖÇ-11DÖÇ-12DÖÇ-13DÖÇ-14DÖÇ-15DÖÇ-16DÖÇ-17DÖÇ-18DÖÇ-19DÖÇ-20
PÇ-1--------------------
PÇ-2--------------------
PÇ-3--------------------
PÇ-4--------------------
PÇ-5--------------------
PÇ-6--------------------
PÇ-7--------------------
PÇ-8--------------------
PÇ-9--------------------
PÇ-10--------------------
PÇ-11--------------------
PÇ-12--------------------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ders tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, Beklentileri oluşturma, işleyişi ve değerlendirme ölçütlerini açıklama. Bilim ve bilimsel araştırmanın doğası.İlgili kaynakların okunması
2Bilim ve felsefe İlişkisi: Epistomoloji, bilimsel bilgi, bilimin neliği, bilimsel kanıt, bilimsel bilginin doğruluğu ve filozofların farklı bakış açıları ve yaklaşımlarİlgili kaynakların okunması
3Araştırma problemi: Araştırma problemi nedir? İiyi bir araştırma probleminin (sorusunun) özellikleri nelerdir?İlgili kaynakların okunması
4Araştırma ve etik: Araştırmalarda genel etik ilkeler, çocuklarla ve yetişkinlerele yapılan çalışmalarda etik, yayın yapmayla ilgili etik konular.İlgili kaynakların okunması
5Değişkenler ve hipotezler: Değişkenlerin araştırmadaki önemi, null hipotezi ve hipotezlerin araştırmadaki önemi.İlgili kaynakların okunması
6Alan yazın taraması: Alan yazın taraması için kaynaklar, alan yazın taramada aşamalar, alan yazın taramasının raporlaştırılması.İlgili kaynakların okunması
7Yıl içi çalışmaların gözden geçirilmesi, geçmiş konuların özetlenmesi.İlgili kaynakların okunması
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Örnekleme: Evren, çalışma evreni, çalışma grubu, yansız ve yansız olmayan örnekleme türleri, örnek büyüklüğünün belirlenmesi ve örneklem çekme.İlgili kaynakların okunması
10Veri toplama araçları: Ölçek ve türleri, veriler ve özellikleri, ölçüt dayanaklı ya da norm dayanaklı ölçme araçları, puan ve türleri, geçerlik, güvenirlik verilerin analize uygun hale getirilmesi.İlgili kaynakların okunması
11Veri çözümleme yöntemleri: Betimleyici istatistikler ve anlam çıkartıcı istatistikler.İlgili kaynakların okunması
12Araştırmalarda iç geçerlik: İç geçerlik tehditleri, iç geçerşlik tehditlerini azaltma yolları.İlgili kaynakların okunması
13Deneysel araştırmalar: Çok denekli ve tek denekli desenler.İlgili kaynakların okunması
14Korelasyonel araştırmalar ve nedensel karşılaştırma araştırmalarıİlgili kaynakların okunması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev160
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)160
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)160
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok