Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sanat KuramlarıSAN620137.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Sanat ve Tasarım ASD Sanatta Yeterlik Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Dersin KoordinatörüRıfat ŞAHİNER
Dersi Veren(ler)Rıfat ŞAHİNER
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıModern ve Postmodern dönemde ortaya çıkan sanat yapıtlarını irdelerken, bu yapıtların kavramsal arka planını kavramak, 20.yüzyılda ortaya atılan felsefi sorunsallar ekseninde günümüz sanat yapıtlarını irdelemek.
Dersin İçeriğiÖzellikle 1960 sonrası ortaya çıkan kavramsal temelli sunumlarla ‘Metin’ ile sıkı bir bağlantı içine giren sanat nesnesi, felsefe ile her zamankinden daha çok iç içe görünmektedir. Günümüz sanat nesnesini çözümlerken Lyotard, Deleuze, Foucault, Derrida, Baudrillard gibi düşünürlerin savlarından haberdar olmak gerekmektedir. Sanat Kuramları dersinde, günümüz sanatının doğasını anlamak adına Modernizm ve Postmodernizm olguları kuramsal ve estetik tezahürleri açısından irdelenerek, sanat yapıtları, içerisinde yer aldıkları tarihsel süreç ve felsefi olgular kapsamında ele alınacaktır. Özellikle düşünsel akımların sanatsal üretime altlık oluşturan yanı, teori ve pratik arasındaki etkileşim, sanat nesnesini oluşturan düşünsel katmanlar farklı yönleriyle irdelenecektir..
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Sanatta Postmodern Kırılmalar ya da Modernin Yapıbozumu, Rıfat ŞAHİNER, Yeni İnsan Yayınları, İstanbul, 2008
 • Felsefe Nedir?, Gilles DELEUZE, Felix GUATTARI, Yapı Kredi Yayınları, Mart 2006
 • Sonsuza Giden Dil, Michel FOUCAULT, Ayrıntı Yayınları, 2006
 • Deleuze & Guattari Arzu Politikasına Giriş, Philip GOODCHILD, Ayrıntı Yayınları, Haziran 2005
 • Marx ve Mahdumları, Jacques DERRİDA, Ayrıntı Yayınları, 2004
 • Modernlik ve Müphemlik, Zygmunt BAUMAN, Ayrıntı Yayınları, 2003
 • Modernliğin Sonuçları, Anthony GIDDENS, Ayrıntı Yayınları, Ocak 1998
 • Kötülüğün Şeffaflığı Aşırı Fenomenler Üzerine Bir Deneme Jean BAUDRİLLARD, Ayrıntı Yayınları, 2004
 • Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, Mike FEATHERSTONE, Ayrıntı Yayınları,1996
 • Cinselliğin Tarihi, Michel FOUCAULT, Ayrıntı Yayınları, 2003
 • Sanatta Anlamın Görüntüsü İmgelerin Toplumsal İşlevi, Richard LEPPERT, Ayrıntı Yayınları, 2002
 • Küreselleşme veToplumsal Sonuçları, Zygmunt BAUMAN, Ayrıntı Yayınları, 1999
 • Postmodern Teori Eleştirel Soruşturmalar, Douglas KELLNER, Steven BEST, Ayrıntı Yayınları, 1998
 • Postmodernliğin Durumu Kültürel Değişimin Kökenleri, David HARVEY, Metis Yayınları, 2006
 • Modern Dünyada Gündelik Hayat, Henri LEFEBVRE, Metis Yayınları, 1998
 • Camera Lucida Fotoğraf Üzerine Düşünceler, Roland BARTHES, Çev. Reha Akçakaya, Altıkırkbeş Yayınları, 1992
 • İlişkisel Estetik, Nicolas BOURRİAUD, Bağlam Yayınları, Nisan 2005
 • Postmodernizm ya da Geç Kapitalizmin Mantığı, Fredric JAMESON, (Çev. Nuri Plümer), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1994
 • Post-Yapısalcılık ve Postmodernizm, Madan SARUP, Bilim ve Sanat Yayınları, 2004
 • Bu Bir Pipo Değildir, Michel FOUCAULT, (çev..Selahattin Hilav), Yapı Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1993
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Sanat yapıtlarını teorik açıdan analiz edebilmek.
 2. Çağımızın önemli filozoflarının argümanlarından hareketle sanat yapıtlarının ontik/ontolojik temellerini bulgulayabilmek.
 3. Sanat yapıtları teorileri ile ilgili sunum yapabilmek.
 4. Değerlendirme ve analizlere göre kritik yazabilmek.
 5. Güncel sanat yapıtlarını değerlendirebilmek.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Bergsonculuk:Zaman-Hareket-Mekan:Bergson’un felsefesi ışığında Eşzamansalcılık (simultanity)Bergson’un Madde ve Bellek adlı önemli çalışmasının incelenmesi
2Soyutlama ve Özdeşleyim/Empati (Einflung), Wilhelm Worringer, Benedite Croce ve SezgiWorringer’in Soyutlama ve Özdeşleyim adlı çalışması ve Croce Estetiği hakkında bilgi edinilmesi
3Avangardizm ve Neo-avagardizm: Peter Bürger’in Avangard Kuramı, Avangardizm-Neo-avangardizm, Estetik ve Politik Bir Anlatım Olarak Montaj, Yeni Peter Bürger ve Renato Poggioli’nin Avangard Kuramı çalışmaları incelenecek
4Modern Paradigma ve Sanat: Clement Greenberg ve Harold Rosenberg’in kuramları, Tinsellik, Yücelik, Mistisizm, Kitsch ve Sanat Greenberg’in Avangard ve Kiç, Modernist Resim çaışmaları incelenecek.
5Frankfurt Okulu ve Sanat: Theodor Adorno, Walter Benjamin, Ernst Bloch, Georg Lukacs ve Horkheimer’ın kuramları ışığında sanat yapıtıFrankfurt Okulu düşünürlerinin kuramlarıyla ilgili kitap ve makaleler incelenecek.
6Baudrillard ve Simülasyon Kuramı/Simulacrum: Baudrillard ve simulasyon, Re-cycle, Hiper-Real, Jean Baudrillard’ın kitapları ve yazarla ilgili makaleler
7Vize SınavıNA
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Foucault’da İktidar ve Özne, Beden Politikaları ve Sanat: Foucault’nun kuramları ışığında beden, uzam ve sanat nesnesinin pozisyonu, İktidar-Özne ve Direnme Odakları, Pan-OptikMichel Foucault’un temel metinleri ve kitapları incelenecek.
10Yapısalcılık/Post-yapısalcılık Ekseninde Sanat: Levi Strauss, Roland Barthes:/Müellif Sorunu Müellif Nedir? ve Müellifin Ölümü metinleri incelenecek.
11Temsil Olarak Beden ve Sınırları Julia Kristeva, Judith Butler ve Feminist Çıkışlar: Helene Cıxous, Luce Irigaray ve Julia Kristeva’nın yapısalcılık sonrası çıkışları,Julia Kristeva, İrigeray, Cixouis’in kuramsal metinleri kitapları irdelenecek.
12Queer Kuramı: Judith Butler(Cinsiyet Sorunu: Feminizm ve Kimlik Bozulması) , eşcinsellik, temsil politikaları ve sanat. Queer Kuramı, Act Up, Pink Panters, Drug, LGBT.Queer Kuram ile ilgili metin ve kitaplar iredelenmeli.
13Fredric Jameson’un Postmodern döneme ilişkin önermeleri: Fredric Jameson’un savları bağlamında Postmodern Sanat Nesnesi, Eklektisizm, Parodi-Pastiş (pastiche),Jameson’un kitapları ve Postmodernizme ilişkin görüşlri irdelenmeli.
14Francois Lyotard, Deleuze & Guattari’nin kuramları; Kök-sap, Yersiz Yurdsuzlaşma, Organsız Beden, Şizoanaliz, AntiödipDeleuze ve Guattari’nin belli başlı kitapları ve temel metinleri irdelenmeli.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1410
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri130
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final130
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması573
Derse Özgü Staj
Ödev12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer21
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok