Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Konutun EvrimiSBP501337.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Koruma ve Planlama Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Mekan Organizasyonu-Tasarım Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Dönüşüm ve Planlama Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüZekiye Yenen
Dersi Veren(ler)Zekiye Yenen
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıPlanlama eğitimi alanlara farklı bakış açıları kazandırmak maksadıyla; insanın en temel gereksinmelerinden olan barınma olgusuna ve yapay fiziki çevrenin en önemli bölümünü teşkil eden konuta sistematik, irdeleyen, sorgulayan ve yorumlayan bir yaklaşım getirmek.
Dersin İçeriğiI. mekâna ilişkin tarih öğretisinden amaçlanan, sistematik, varsayımlar; II. barınak: kavramsal yaklaşım / barınağın ortaya çıkışı, önceki devirlerde ve günümüzde farklı coğrafyalarda ve kültürlerde, teknolojik düzey farklılıklarında barınak / tipoloji, malzeme ve biçim; III. barınaktan konuta: coğrafyanın, sosyo-ekonomik koşulların vd. etkenlerin birim konutun ve konut dokusunun biçimlenmesine yansımasının, kronolojik gelişim de gözetilerek, irdelenmesi; Anadolu kentinde konut; Sanayileşmenin konutun biçimlenmesine ve çevresine etkileri ve bağlı kavramlar; IV. günümüzde konut: Sanayi Devrimi sonrasında barınma alanlarının yeniden biçimlendirilmesine ilişkin akımlar, yaklaşımlar / Üçüncü Dünyada barınma meseleleri, ülkemizde konut meseleleri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • TÜRKÇE KAYNAKLAR: Eski Çağ Bilimleri Enstitüsü, Çağlar Boyunca Anadolu’da Yerleşim ve Konut – Bildiriler, Uluslararası Sempozyum, 5-7 Haziran’96, İstanbul: Ege Yayıncılık. Kaptan, Hüseyin, Metropoliten Alan İçinde Düşük Gelir Grubunun Yerleşme Düzeni, İstanbul, 1988, ss. 5-9, 29-54. Keleş, Ruşen, 100 Soruda Türkiye’de Şehirleşme, Konut ve Gecekondu, 2. baskı, İstanbul: Gerçek Yayınevi, 1978 (1972), I. Bölüm: ss.18-21; II. Bölüm: ss.121-180; III. Bölüm: ss.181-225. Kıray, Mübeccel, Toplumbilim Yazıları. Ankara: Gazi Ü. İktisadi ve İdari Bil. Fak. 1982,ss.181-225. Küçükerman, Önder, Kendi Mekanının Arayışı İçinde Türk Evi, İstanbul: TTOK, 2. basım, 1985 (1978). Sey, Yıldız, ed., Tarihten Günümüze Anadolu’da Konut ve Yerleşme. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı. 1996. Şenyapılı, Tansı, Bütünleşmemiş Kentli Nüfus Sorunu. Ankara: ODTÜ Mim. Fak., 1978, I. Bölüm: ss.9-45; II. Bölüm: ss.46-80; IV. Bölüm: ss.165-171. Tekeli, İlhan, Türkiye’de Kentleşme Yazıları. Ankara: Turhan Kitabevi, 1982, ss.147-259. Yenen, Z., Anadolu Kentinde Mekânsal Yapı / Açık Alan / Doku İlişkisi, Bir Örnek: Muğla, basılmamış yüksek lisans tezi, O.D.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Ankara, 1980. Yenen, Z., Sanayi Dönemi Öncesinde ve Sonrasında Kent, YTÜ Mim. Fak., İstanbul, 2000.
  • İNGİLİZCE KAYNAKLAR: Abu – Lughod, Janet & HAY, Richard, ed.s, Third World Urbanization. New York: Methuen, 1977, pp.195-240, 293-337. Childe, Gordon, Tarihte Neler Oldu (What Happened In History), M. Tuncay, A. Şenel, çev.ler. İstanbul: Alan Yayıncılık, 1982. Gürel, Sümer & others, ed.s, Housing Parameters. Karachi: Dawood College - Aga Khan Program for Arch. and Urban Design, 1991. LCHS (Land Commitee On Habitat & Development Studies), International Seminar On Research Needs And Priorities For Housing and Construction Activities In Developing Countries. Lund: Lund University, 1986. LCHS (Land Commitee on Habitat & Development Studies), Habitat Research. Lund: Lund Universitiy – Institute of Technology, 1982. Marcussen, Lars, Settlement in Turkey, A Report on the Politics of Housing & Urbanization. Copenhagen: The Royal Danish Academy of Art School of Architecture, 1982, part 2, pp.82-144. Oliver, Paul, Dwellings, The House Across The World. Austin: University of Texas, 1987. Pamir, H., İmamoğlu, V., Teymur, N., ed.s, Culture / Space / History, Ankara: METU & Şevki Vanlı Foundation for Arch., vol.s 2, 4, 1990. Roberts, Bryan, Cities of Peasants, The Political Economy of Urbanization in the Third World. London: Edward Arnold, 1981, chapter 4: pp.88-108; chapter 6: pp.136-158; chapter 7: pp.159-177. Shankland Cox Partnership, Third World Urban Housing, Aspirations, Resources, Programmes, Projects. London: 1977. Yenen, “Some General Observations, Kızılcaşar”, Occasional Paper Series, M. Turan & V. İmamoğlu, editors, pp.5-15, 1980.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler soyut düşünebilme, kavramsal ifade becerilerini geliştirecektir
  2. Öğrenciler kronolojik bilgiyi -ülke adlarından bağımsız olarak- coğrafi temelde ve süreç bazında genelleştirebilme becerisi kazanacaktır
  3. Öğrenciler fiziksel çevreyi sosyal, ekonomik, teknolojik faktörlerle yorumlayabilme becerisi kazanacaktır
  4. Öğrenciler barınma kültürü hakkında bilgi sahibi olacaktır
  5. Öğrenciler günümüzdeki barınma sorunlarına geniş perspektiften yaklaşabilme becerisini kazanacaktır

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanıtımı, kavramların görüşülmesi(bir hafta önce:) kavram araştırması I; (ilk hafta:) kavram araştırması II
2Fizik Mekânın Düzenlenmesinden Sorumlu Olanlar için Mekâna İlişkin Tarih Öğretisinden Amaç / Bu Öğretinin Aktarılmasında Kullanılacak Sistem / Dayanılan Varsayımlar / Disiplin Olarak Konutun Evrimi / Kavramlar ve Nitelemelerokunacak metin
3İnsanın Evriminde Barınak Gereksinmesinin Ortaya Çıkması Aşaması / İlk Barınakların Özellikleri / Fiziksel Biçim, Tipoloji, Malzeme, Yerel Koşullar / Barınağın Anlamı / Değer Sistemi, Semboller, Yöneliş, Mekânsal İlişkilerokunacak metin
4Geomorphology – Konutun Biçimi – Yerleşmenin Konumu; Barınak Tasarımı: Doğal Koşulların Baskın olduğu Yerleşmelerde Barınak Tasarımı / Göçerlerin Barınakları / Barınakta Doğal İklimlendirme; okunacak metin
5Neolitik Topluluklar / Buluşların Koşutunda Yerleşme Kültürünün Gelişimi: Malzeme, Mekân Organizasyonu, Kapsam, Dekorasyon / Bronz Çağı KonutuNA
6İlk Çağ Uygarlıklarında Coğrafya, İklim ve Toplumsal Yaşam ile Teknolojik Düzeyin Konut Dokusunun ve Birim Konutun Biçimlenmesine Yansıması / Klâsik Antik Devir Uygarlıklarında Yerleşme Dokusu, Kültürel / Sosyal / Ekonomik Yapı bağlamında Konutun Biçimlenmesiseminer ödevleri için konu tanımlanması
7Kapalı Ekonomi ve Konutun Biçimlenmesi, Ortaçağda Nüfusun Dağılımı, Değerler Sistemi, Sosyal Organizasyon ve Ekonomik Yapının Yerleşmelere ve bağlı olarak Konuta YansımasıNA
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Sanayi Devrimi Öncesi Yerleşmelerde KonutNA
10Sanayileşmenin Konut ve Çevresi ile ilgili Etkileri: Sanayi Devrimi bağlamında Erken Endüstri Kentinde Ortaya Çıkan Sorunların Kent Yaşamına ve Konut Dokusuna Yansımasıseminer ödevleri için özet hazırlanması
11Sanayi Devrimi Sonrasında Yerleşmelerin Yeniden Biçimlendirilmesine ilişkin İdealist ve Ütopik Yaklaşımlarda Konuta BakışNA
12seminer ödevlerinin sunulmasıNA
13seminer ödevlerinin sunulmasıNA
14Yeni Kavramlar ve Akımlardan Konut Tasarımının Etkilenmesi: Modernizm, Postmodernizm ve Konut; Teknolojik Gelişmelerin Konutun Biçimlenmesine Etkileri NA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım165
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev525
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop130
Ara Sınavlar
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması164
Derse Özgü Staj
Ödev56
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer180
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok