Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Planlama 6SBP3052610440
ÖnkoşullarSBP3111 Planlama 5
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüŞehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanlığı
Dersi Veren(ler)Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanlığı
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıPlanlama IV ve V stüdyoları kapsamında üretilmiş olan çalışmaların ve bu doğrultuda erişilen Nazım İmar Planı oluşturma becerilerinin ardından, planlama VI stüdyosunun temel amacı, Uygulama İmar Planı (UİP) yapım sürecinin ve ilkelerinin öğretilmesidir.
Dersin İçeriği1/5000 ölçeğinde Nazım imar planı ile belirlenen vizyon, misyon, stratejiler bağlamında üretilmiş olan plan kararları koşutunda 1/1000 (ve /veya 1/2000) ölçekli Uygulama İmar Planının oluşturulmasıdır. NİP kararlarının UİP ölçeğinde ve kapsamında değerlendirilmeye başlanmasının ardından, ilgili plan kurgusunun temelini oluşturacak bilgi birikimi ve deneyimin kazandırılması amaçlı çalışmalar kuramsal ve uygulama çerçevesinde gerçekleştirilir. • NİP doğrultusunda 1/1000 ölçekli UİP hazırlanması, • UİP planlama ve tasarım süreçlerinin öğretilmesi, • Planlama yaklaşımı, plan ve tasarım ilkelerinin öğretilmesi, • Planlama ve tasarım boyutunda mekânsal kurgu analizlerinin ve üçüncü boyuta yansımaların değerlendirileceği ve tartışılacağı çalışmaların üretilmesi (1/1000-1/500 ölçekli kütle etüdleri, bina – parsel – ada- sokak ilişkileri, ada boyutunda çözüm seçenekleri, ada ortası kullanım ve alternatifleri, mülkiyet ilişkileri, yapılaşma koşulları, siluet ve kesit çalışmaları vb.) , • Üç boyutlu çalışmaların deneyimlenmesi (maket, perspektif), • Planın gerçekleşme ve yönetim süreçlerinin (uygulama araçları, uygulama modelleri, yöntemler, süreç tanımları, aktörler, katılım süreçleri, gerçekleşme süreci ve eylem alanları) irdelenmesi ve kurgulanması, • Plan çizim ve ifade norm ve tekniklerinin (plan lejantı, plan notları, plan raporu, hesaplar) öğretilmesi Planlama VI kapsamında ele alınacak olan konu ve alt başlıklardır. • Konut alanları (mevcut, gelişme, merkez konut alanları), • Çalışma alt bölgeleri / alanları; − Çalışma alanları (mevcut, gelişme, merkez alışma alanları ayrıca sanayi, küçük sanayi ve yerleşme kimliği özelinde gereken alanları kapsayacak şekilde detaylandırılmalıdır.), − Kent Özeği / Merkez (mevcut, gelişme), − Turizm alanı, kıyı alanları, kamusal alanlar vb. işlev alanları (çalışılan yerleşmeye özgü diğer alanlar), • Donatı alanları (sağlık, eğitim vb.), • Teknik altyapı alanları, • Ulaşım başlıkları altında ve gerekli görülen farklı alt bölgelerde (yerleşik alan, gelişme alanları, merkez vb.) kapsayacak şekilde gerçekleşecektir. • İlgili Mevzuatın irdelenmesi, hesaplama, rapor ve görsel sunum tekniklerinin de öğretildiği bir içeriğe sahiptir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Uygulama konusu ve çalışma konuları özelinde kaynaklar belirlenmekte ve öğrencilerin kullanımına sunulmakta, bu konular ilgili araştırma makaleleri ile desteklenmekte.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci; mekân organizasyonu ilkeleri ve ilişkilerini okumayı, tasarlamayı ve kurgulamayı öğrenir.
  2. Öğrenci; planlama – tasarım ilke ve yaklaşımları çerçevesinde; gerekli hesaplar, uygulama araç ve yöntemleri, planlama yönetim ve uygulama süreçlerini öğrenir.
  3. Öğrenci; ilgili aktörler, roller ve katılım model ve süreçleri hakkında bilgi sahibi olur.
  4. Öğrenci; yasal - yönetsel sistem kapsamında, UİP yapım süreç ve yöntemleri hakkında bilgi kazanır.
  5. Öğrenci UİP için plan notlarının kurgulanması ve plan raporunun hazırlanmasını öğrenir.
  6. Öğrenci mesleki uygulama alanları ve etik konusunda bilinçlenme konusunda farkındalık kazanır.
  7. Öğrenci çevresel değerler ve sürdürülebilirlik konularında duyarlılık kazanır.
  8. Öğrenci uygulama imar planı ve süreci çerçevesinde ilgili mevzuatı ve bu mevzuatı yorumlayabilme becerisini kazanır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7DÖÇ-8
PÇ-1--------
PÇ-2--------
PÇ-3--------
PÇ-4--------
PÇ-5--------
PÇ-6--------
PÇ-7--------
PÇ-8--------
PÇ-9--------
PÇ-10--------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Planlama stüdyosunun amacı kapsamı yöntemi ve beklentiler hakkında bilgilendirme 1/5000 NİP kararlarının değerlendirilmesi tartışılması – 1/ 1000 (veya 1/2000 ) ölçekli UİP ölçeğine kararların aktarılması ve stratejik eylem alanlarının saptanması + Rapor hazırlanmasıNA
2Çalışma konuları kapsamında mahalle boyutunda (mevcut merkez ve yerleşik konut alanı) analiz sentez çalışmalarının başlatılması - tartışılması, Planlama ilkeleri ve alana ilişkin alternatif plan şemalarının başlatılmasıNA
3Mahalle ve alt bölge (ler) bazında planlama ilkelerinin kurgulanması, alternatif plan yaklaşımlarının ve plan şemaları – modellerin oluşturulması, tartışılması.NA
4Plan yaklaşımı ada boyutunda çözüm önerileri, ulaşım (yol en kesitleri ) kütle etüdü, yoğunluklar, merkez yerleşik konut ve diğer fonksiyonlar arası bağlantıların kurulması Plan Notları – Plan Raporu çalışmalarıNA
5Plan yaklaşımı ada boyutunda çözüm önerileri, ulaşım (yol en kesitleri ) kütle etüdü, yoğunluklar, merkez yerleşik konut ve diğer fonksiyonlar arası bağlantıların kurulması Plan Notları – Plan Raporu çalışmaları NA
6Kütle etütleri ve üç boyutlu çalışmaların plana aktarılması, plan notu ve plan raporu çalışmaları ve planın gerçekleşme – uygulama etap ve süreçlerinin tartışılmasıNA
7Gelişme konut, çalışma ve diğer işlev alanlarında, ( yerleşme kimliği özelinde irdelenmesi gereken alt bölgeler / fonksiyon alanları) planlama çalışmaları, plan yaklaşımları, modeller, plan kararları - ada / parsel / yapı boyutunda çözüm önerilerinin geliştirilmesi, ulaşım kararları, kesitler, üç boyutlu çözümler – plan notları ve plan raporu. NA
8Ara Sınav 1
9Ara Sınav 1NA
10Çalışmalara devam edilmesiNA
11Ara Teslim, JüriNA
12Tamamlanan 1/ 1000 ölçekli çalışmalar bağlamında 1/5000 revizyon ve planlama çalışmalarının genel değerlendirmesi Planın gerçekleşme süreci, uygulama aşamaları, katılım, aktörler, yasal yönetsel boyut, Plan notları ve plan raporunun hazırlanması, Genel Değerlendirme (Proje teslim koşularının açıklanması)NA
13Genel Değerlendirme NA
14Genel Değerlendirme - mazeret sınavıNA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama810
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev610
Sunum/Jüri230
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar110
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati138
Laboratuar
Uygulama86
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması126
Derse Özgü Staj
Ödev76
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer28
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok