Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Bilişimde Öğrenme ve Öğretim YaklaşımlarıBTO210223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüM. Betül Yılmaz
Dersi Veren(ler)M. Betül Yılmaz
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÖğrencileri bilişim alanı ile ilgili beceri ve yeterliklerin öğretiminde kullanılabilecek model, yöntem ve tekniklerin planlanması ve uygulanmasındaki yeterliklerini geliştirmek
Dersin İçeriğiBilişim öğretiminin amacı ve temel ilkeleri; bilişim öğretiminin tarihçesi; öğrenme ve öğretim yaklaşımlarının bilişim öğretimine yansımaları; bilişim öğretiminde temel beceriler; sınıf-içi uygulama örnekleri; bilişim öğretiminde güncel eğilimler ve sorunlar; etkili bir bilişim öğretiminin bileşenleri; bilişim öğretimine sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan bakış.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Böte Bölümleri İçin Özel Öğretim Yöntemleri I-II, Ed:Eralp Altun, Pegem Akademi
 • Effective Teaching Methods, Gary Borich, Merrill, Prentice Hill
 • Plandan Uygulamaya Öğretim, Mürüvvet Bilen, Anı Yay.
 • Eğitim Psikolojisi, Münire Erden, Yasemin Akman, Arkadaş Yay
 • Learning and Instruction, Margaret E. Gredler, Merrill, Prentice Hill
 • Effective Teaching Methods, Gary Borich, Merrill, Prentice Hill
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB/RPD mesleki yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. • A2. Alan Eğitimi Bilgisi: Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. • B1. Eğitim Öğretimi Planlama: Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar. • B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma: Bütün öğrencileri için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ile uygun öğretim materyalleri hazırlar. • B4. Ölçme ve Değerlendirme: Ölçme ve değerlendirme yöntemi teknik ve araçlarını amacına uygun kullanır. • C3. İletişim ve İşbirliği: Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği kurar. • C4. Kişisel ve Mesleki Gelişim: Öz değerlendirme yaparak, kişisel ve mesleki gelişimine yönelik çalışmalara katılır. Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: • BİLGİ (Kuramsal & Olgusal) o 1: Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar. o 3. Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır. o 4. Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. o 5. Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir. • BECERİLER (Bilişsel & Uygulamalı) o 1. Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır. o 2.Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir. o 4. Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. • YETKİNLİKLER o Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği  1. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.  2. Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.  3. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır o Öğrenme Yetkinliği  1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.  2. Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.  3. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.  4. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır. o İletişim ve Sosyal Yetkinlik  5. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.  7. Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır o Alana Özgü Yetkinlik  7. Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu derste düz anlatım, gösterip yaptırma, proje tabanlı öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara ödevlerle desteklenen proje, ara sınav ve final sınavı uygulanmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenme ve öğretme ile ilgili temel kavramları açıklar.
 2. Anlamlı öğrenmeye yönelik öğretim planlar.
 3. Öğrenmede öne çıkan bireysel farklılıkları öğretime yansıtır.
 4. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi için uygun ve etkili ders planı geliştirir.
 5. Hazırladığı ders planlarında kazanımlara uygun öğretim yöntem ve tekniklerini seçer ve uygular

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-155555
PÇ-2-----
PÇ-322222
PÇ-4-----
PÇ-555555
PÇ-6-----
PÇ-744444
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-1133333
PÇ-12-----
PÇ-13-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1- Ders hakkında genel bilgilendirmeler ve temel kavramlar - BT ve Yazılım Dersi İçeriğiDers notlarına çalışma
2- Öğrenme Kuramları ve yaklaşımları (davranışçı kuram, bilişsel kuram, yapılandırmacı kuram)Ders notlarına çalışma
3- Beyin, Öğrenme, Anlamlı/Aktif Öğrenme - Bilişim öğretiminde var olan bilgi/öğrenme türleriDers notlarına çalışma
4- Performans DeğerlendirmeDers planı geliştirme #1
5- Soru – Cevap Tekniği - Gösterip Yaptırma Tekniği - Drama ve Rol Yapma TeknikleriDers notlarına çalışma
6- Bireysel Farklılıklar ve Öğretime Yansımaları - Düz anlatım yöntemiDers planı geliştirme #2
7- İşbirlikli ÖğrenmeDers planı geliştirme #3
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9- Buluş Yoluyla Öğretim YöntemiDers notlarına çalışma
10- Sunuş Yoluyla Öğretim YöntemiDers planı geliştirme #4
11- Probleme dayalı öğrenmeDers notlarına çalışma
12- Proje tabanlı öğrenmeDers planı geliştirme #5
13- Bilgisayarsız Bilgisayar Bilimi ÖğretimiDers notlarına çalışma
14- Blok temelli kodlama öğretimi Ders notlarına çalışma
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev535
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar125
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması131
Derse Özgü Staj
Ödev55
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer00
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok