Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Tarihi Çevrenin Analizi, Planlama ve Yönetimi için Yöntem ve TekniklerSBP531137.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Koruma ve Planlama Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüOya Akın
Dersi Veren(ler)Oya Akın
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıTarihi çevrelerin analizi ve planlanması; kentsel araştırma ve planlamada kullanılan analiz yöntemlerinin çeşitlenmesini, derinleştirilmesini ve sorunların farklı boyutları ile ele alınmasını gerektirmektedir. Kent tarihi, mimarlık tarihi, yerleşme arkeolojisi, tarihi kültürel peyzaj, somut ve soyut miras bu çeşitlenme içinde en temel olanlarıdır. Bu bağlamda ders, tarihi çevrede problem tanımı, değişim ihtiyacının koruma – kullanma dengesi içinde planlaması ve sürecin yönetimi konularını tüm boyutlarıyla ele almaktadır.
Dersin İçeriğiKentsel araştırma ve planlamada kullanılan analiz yöntemlerinin, sentez yapma becerisinin ve planlama kararlarının oluşturulması süreçlerinin tarihi çevre ölçeğinde ve özelinde öğrenilmesidir. Öğrenciler farklı yöntemler kullanarak gerçekleştirdikleri analizleri yorumlamayı ve bunun sonucunda bir senteze ulaşmayı örnekler üzerinden öğrenirler. Bu ders bir sonraki yarıyılda alınacak olan Koruma Planlama ve Uygulama İlişkileri zorunlu dersi için ön hazırlık niteliğindedir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Ahunbay, Z. (2019). Kültür Mirasını Koruma İlke ve Teknikleri. YEM Yayın, İstanbul.
 • Aru, K.A., (1998), Türk Kenti, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul
 • Bianca, S., (2015), "Morphology As The Study Of The City Form And Layering", Reconnecting the City: The Historic Urban Landscape Approach and the Future of Urban Heritage, Wiley-Blackwell.
 • Brown, J., (2015), Bringing Together Nature and Culture: Integrating a Landscape Approach in Protected Areas Policy and Practice. In: Gambino R and Peano A (eds), Nature Policies and Landscape Policies, Urban and Landscape Perspectives, Springer International Publishing, ss. 33–42.
 • Borrini-Feyerabend G, Dudley N, Jaeger T, et al. (2012) Governance of Protected Areas: From Understanding to Action. Best Practice Protected Area Guidelines Series, Gland, Switzerland: IUCN.
 • Cerası, M.M., (2001), Osmanlı Kenti: Osmanlı İmparatorluğu’nda 18. ve 19. Yüzyıllarda Kent Uygarlığı ve Mimarisi, YKY, İstanbul.
 • City and County of San Francisco, Planning Department, Historic Preservation (Planlama Bölümü, Tarihi Çevre Koruma), http://sf-planning.org/historic-preservation
 • Dinçer, İ. (2010). “Türkiye’de Kent Ölçeğinde Koruma ve Kent Planlamanın Yollarının Kesişmesi ve Yeniden Ayrılması: Protokol Alanından Yenileme Alanına…”. Dilek Özdemir (Der.), Kentsel Dönüşümde Politika, Mevzuat, Uygulama: Avrupa Deneyimi, İstanbul Uygulamaları, Nobel Yayınevi, İstanbul, ss. 225-255. Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi (1994), 8 Cilt, Tarih Vakfı Yayınları
 • Enlil, Z. “Kent / Kimlik / Bellek Bağlamında Korumanın Politikası: Bologna Örneği” Hall, Stuart. (2008). “Whose Heritage? Unsettling ‘the heritage’, re-imagining the postnation” Heritage Reader, (ed. Graham Fairclough) London: Routledge, s.221
 • Historic England, “Conservatıon Prıncıples Polıcıes And Guıdance For The Sustaınable Management Of The Hıstorıc Envıronment”, https://historicengland.org.uk/images-books/publications/conservation-principles-sustainable-management-historic-environment/
 • Historic Preservation - Rules, Guidelines & Resources, http://www.slcgov.com/historic-preservation/historic-preservation-rules-guidelines-resources
 • Luxen, J.L. (2004). Reflections on the Use of Heritage Charters and Conventions. http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/newsletters/19_2/feature.html
 • Madran, E. (2002) Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Tutum ve Düzenlemeler, ODTÜ, Ankara.
 • Nottingham City Centre Urban Design Guide (2009), Nottingham City Council, http://urbed.coop/sites/default/files/Nottingham%20City%20Centre%20Urban%20Design%20Guide%20Part2.pdf
 • O’Donnell, P.M. ve Turner, M., (2012), "The Historic Urban Landscape Recommendation: A New UNESCO Tool for a Sustainable Future", IFLA Congress Cape Town, sf.1-16. http://www.heritagelandscapes.com/SiteImages/IFLA-Cape%20Town-HUL%20ODonnell-Turner%2028July2012(1).pdf((erişim: 19.05.2017)
 • Oers, R.,(2010). Managing Cities and the Historic Urban Landscape Initiative: an Introduction. World Heritage Papers-27: Managing Historic Cities, UNESCO World Heritage Centre, ss: 7-17.
 • Roders, A. P., Bandarin, F. (Ed) (2019). Reshaping Urban Conservation, The Historic Urban Landscape Approach in Action. Singapur: Springer.
 • Rodwell, D. (2007). Conservation and Sustainability in Historic Cities, Blackwell Publishing, London.
 • The Edinburgh Standarts for Urban Design (2003), The Planning Committee City of Edinburgh City Council, ISBN 1-85191-051-4,UK. http://www.rudi.net/files/Urban_Design_Standards.pdf
 • Turner, M. ve Singer, R., (2012), "Researching and Mapping the Historic Urban Landscape", Reconnecting the City: The Historic Urban Landscape Approach and the Future of Urban Heritage, Wiley-Blackwell.
 • Veldpaus L, Pereira Roders A. ve Colenbrander, B., (2013), "Urban Heritage: Putting the Past into the Future". The Historic Environment , 4(1), 3–18.
 • Whitehand, J. W. R., (2010), "Urban morphology and historic urban landscapes" Managing Historic Cities, World Heritage Papers, no:27. sf:35-43.
 • http://www.unesco.org.tr/resimler/PeyzajTavsiyeKarari.pdf
 • http://whc.unesco.org/en/guidelines
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Tarihi çevrelerin kendilerine özgü karakterlerini anlamak ve sorunlarını farklı boyutlarıyla tanımlamak üzere analiz yöntemleri geliştirmeyi sağlar
 2. Tarihi çevrelerde geçmiş ile gelecek arasında bağ kurmak üzere sentez yapabilmek ve karar üretmek için gerekli teorik ve uygulamalı bilgi sağlar
 3. Tarihi çevrelerde plan kararı geliştirmenin yöntem ve tekniklerini açıklar, “Koruma Nazım Planı”, “Koruma Uygulama Planı” ve “Alan Yönetim Planı” kavramlarını verir
 4. Mevcut yasal, idari ve finansal araçları tanımlamayı ve bu konudaki rehberleri tanımayı sağlar
 5. Tarihi çevrelerde analiz-sentez ve plan geliştirmeye yönelik dünya ve Türkiye örnekleri hakkında bilgi verir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Tanışma, ders içeriğinin verilmesi Yok
2Tarihi çevre kavramı ve bileşenleri: “değeri korumak, değişimi yönetmek”Makale
3Tarihi çevrede bütünlük ve karakter analizleri: morfolojik ve tarihsel analiz yöntemleri
4Tarihi çevrede sosyo ekonomik, işlevsel ve görsel bütünlük ve karakter analiz yöntemleriMakale
5Davetli seminerYıliçi seminer hazırlık
6Yıl içi ödevi sunuşYok
7Tarihi çevrede sentez bileşenleri: “karşı karşıya kalınan riskler ve değişim potansiyellerinin tespit edilmesi, önceliklendirme” yöntemleriMakale
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Tarihi çevrede problem tespiti, aktörler, yönetim ve finans mekanizmaları Makale
10Tarihi çevrede planlama yöntemleri Makale
11Tarihi çevrede planlama örnekleriYok
12Tarihi çevrede kentsel tasarım rehberleri Örnek tasarım rehberleri
13Davetli seminerYok
14Seminer sunuşu Hazırlık
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1420
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev220
Sunum/Jüri120
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması92
Derse Özgü Staj
Ödev220
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer190
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok